وبینار ایمیل  مارکتینگ (به روز رسانی 2022)در تابستان 1401 توسط آکادمی منظم برگزار شد.

پیوندها و منابع آموزشی