خلاصه موضوعات ویدئو

در بیشتر مواقع زبان در کسب‌وکار با چهره، گرافیک و ظاهر متن ربط و نمود پیدا می‌کند. یعنی ظاهر متن در خوانایی و مفهوم متن تاثیر دارد. در متن‌هایی که برای کسب‌و کار نوشته می‌شود بهتر است به ظاهر و چهره بصری متن توجه شود تا خوانایی و انقال پیام دچار چالش نشود. در این ویدیو در رابطه با چهره بصری متن و سطربندی به همراه مثال توضیحاتی ارائه شده است.