خلاصه موضوعات ویدئو

Bid Adjustment یعنی اینکه برای شرایط مختلف مقادیر مختلف Bid قرار دهیم. یعنی اگر کاربر با آن شرایط که مورد نظر ما است کیورد ما را جستجو کرد ما حاضر هستیم Bid متفاوت‌تری (کمتر و یا بیشتر) بپردازیم تا تبلیغ ما به او نمایش داده شود. Bid Adjustment در قسمت‌های مختلف از جمله Location Targeting (برای خارج از ایران) ، Demographic، Ad Schedule و Device قابل تنظیم است. Bid Adjustment تنها برای Device این امکان را به ما می‌دهد که Bid را تا منفی 100 درصد کاهش دهیم یعنی تنها بر روی Device می‌توانیم مشخص کنیم که تبلیغات ما برای Device های خاصی نمایش داده شود یا نشود. برای مثال ما می‌توانیم میزان Bid را برای موبایل منفی 100 درصد کنیم تا تبلیغ ما برای کاربران موبایل نمایش داده نشود. در سایر موارد Bid Adjustment ما تنها می‌توانیم مقادیر Bid را افزایش یا کاهش دهیم و نمی‌توانیم به طور کلی شرایط خاصی را محدود کنیم. نحوه تنظیم Device Bid Adjustment به صورت کامل در ویدئو آموزش داده شده است.