ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی : جستجو در دوره دیجیتال مارکتینگ