پویان فیاضی

پویان فیاضی

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای پویان فیاضی از 1399/12/06 در دورۀ آنلاین بازاریابی دیجیتال شرکت کرده‌است. پویان در حاضر، دانشجو است و جایی مشغول کار نیست. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته ششم دوره است.


پویان فیاضی در یک نگاه
پویان فیاضی دربارۀ خودش گفته:
یه دانشجو عاشق رشته ش MBA

ما در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت می‌کنم