محمد مهدی ثابت قدم

محمد مهدی ثابت قدم

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای محمد مهدی ثابت قدم از 1400/05/10 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. محمد مهدی در حاضر، دانشجو است و جایی مشغول کار نیست. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.


محمد مهدی ثابت قدم در یک نگاه