محمدجواد ناضرصفوی

محمدجواد ناضرصفوی

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای محمدجواد ناضرصفوی از 1399/12/12 در دورۀ آنلاین بازاریابی دیجیتال شرکت کرده‌است. محمدجواد در حاضر، دانشجو است و جایی مشغول کار نیست. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته پنجم دوره است.


محمدجواد ناضرصفوی در یک نگاه

ما در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت می‌کنم