محمدجواد ناضرصفوی

محمدجواد ناضرصفوی

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای محمدجواد ناضرصفوی از 1399/12/12 در دورۀ آنلاین بازاریابی دیجیتال شرکت کرده‌است. محمدجواد در حاضر، دانشجو است و جایی مشغول کار نیست. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته پنجم دوره است.


محمدجواد ناضرصفوی در یک نگاه