هفته چهل و سوم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

سئو، راهی که آمده ایم

سئو، راهی که آمده ایم

ماه یازدهم : هفته چهل و سوم
بخش اول : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
عبارات کلیدی و محتوا

عبارات کلیدی و محتوا

ماه یازدهم : هفته چهل و سوم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
عبارات کلیدی و لینک سازی داخلی

عبارات کلیدی و لینک سازی داخلی

ماه یازدهم : هفته چهل و سوم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
عبارات کلیدی و لینک سازی خارجی

عبارات کلیدی و لینک سازی خارجی

ماه یازدهم : هفته چهل و سوم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
لینک سازی در شبکه های اجتماعی

لینک سازی در شبکه های اجتماعی

ماه یازدهم : هفته چهل و سوم
بخش پنجم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
لینک سازی در بلاگ ها

لینک سازی در بلاگ ها

ماه یازدهم : هفته چهل و سوم
بخش ششم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
سایر روشهای لینک سازی

سایر روشهای لینک سازی

ماه یازدهم : هفته چهل و سوم
بخش هفتم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
ساخت و تنظیمات کمپین سرچ

ساخت و تنظیمات کمپین سرچ

ماه یازدهم : هفته چهل و سوم
بخش هشتم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
کیورد  ریسرچ و نحوه دسته بندی کلمات

کیورد ریسرچ و نحوه دسته بندی کلمات

ماه یازدهم : هفته چهل و سوم
بخش نهم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
ساخت ادگروپ ها

ساخت ادگروپ ها

ماه یازدهم : هفته چهل و سوم
بخش دهم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
ساخت اد تکست و ریسپانسیواد

ساخت اد تکست و ریسپانسیواد

ماه یازدهم : هفته چهل و سوم
بخش یازدهم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
بهینه سازی و استفاده از سرچ ترم ها

بهینه سازی و استفاده از سرچ ترم ها

ماه یازدهم : هفته چهل و سوم
بخش دوازدهم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
بهینه سازی Quality Score، افزایش CTR و Extension ها

بهینه سازی Quality Score، افزایش CTR و Extension ها

ماه یازدهم : هفته چهل و سوم
بخش سیزدهم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
بهینه سازی Ad Relevancy و Landing Page Experience

بهینه سازی Ad Relevancy و Landing Page Experience

ماه یازدهم : هفته چهل و سوم
بخش چهاردهم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
استفاده از Ad Schedule

استفاده از Ad Schedule

ماه یازدهم : هفته چهل و سوم
بخش پانزدهم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
استفاده از Device Bid Adjustment

استفاده از Device Bid Adjustment

ماه یازدهم : هفته چهل و سوم
بخش شانزدهم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
قراردادهای سئو برای مدیران

قراردادهای سئو برای مدیران

کات مهم عقد قراردادهای سئو
ماه یازدهم : هفته چهل و سوم
بخش هفدهم : ویدئو آموزشی دوره

کات مهم عقد قراردادهای سئومشاهده ویدئو
لایو اینستاگرامی مسائل حقوقی و قراردادی سئو

لایو اینستاگرامی مسائل حقوقی و قراردادی سئو

ماه یازدهم : هفته چهل و سوم
بخش هجدهم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو