هفته چهل و دوم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

چگونگی ارتباط گوگل ادز و KPI های بیزینس

چگونگی ارتباط گوگل ادز و KPI های بیزینس

ماه یازدهم : هفته چهل و دوم
بخش اول : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
باورهای غلط درباره تبلیغات گوگل

باورهای غلط درباره تبلیغات گوگل

ماه یازدهم : هفته چهل و دوم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
آشنایی با کمپین های گوگل ادز

آشنایی با کمپین های گوگل ادز

ماه یازدهم : هفته چهل و دوم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
آشنایی با ساختار گوگل ادز

آشنایی با ساختار گوگل ادز

ماه یازدهم : هفته چهل و دوم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
Keyword Match Type

Keyword Match Type

ماه یازدهم : هفته چهل و دوم
بخش پنجم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
تعریف Match Type در Search Term و Negative Keywords

تعریف Match Type در Search Term و Negative Keywords

ماه یازدهم : هفته چهل و دوم
بخش ششم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
عوامل موثر در Auction و تعریف Bid و Quality Score

عوامل موثر در Auction و تعریف Bid و Quality Score

ماه یازدهم : هفته چهل و دوم
بخش هفتم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
نحوه عملکرد Auction و محاسبه Avg CPC

نحوه عملکرد Auction و محاسبه Avg CPC

ماه یازدهم : هفته چهل و دوم
بخش هشتم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
ساخت اکانت و رفع مشکل دامنه ir برای تبلیغات گوگل

ساخت اکانت و رفع مشکل دامنه ir برای تبلیغات گوگل

ماه یازدهم : هفته چهل و دوم
بخش نهم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو