هفته سی و یکم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

پنل های سوشال مدیا مانیتورینگ

پنل های سوشال مدیا مانیتورینگ

ماه هشتم : هفته سی و یکم
بخش اول : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
کلیات و زیر ساخت های محاسباتی پنل های سوشال مدیا  مانیتورینگ

کلیات و زیر ساخت های محاسباتی پنل های سوشال مدیا مانیتورینگ

ماه هشتم : هفته سی و یکم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
تحلیل رسانه و کاربرد آن در طراحی کمپین

تحلیل رسانه و کاربرد آن در طراحی کمپین

ماه هشتم : هفته سی و یکم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
پیدا کردن روند و Benchmarking

پیدا کردن روند و Benchmarking

ماه هشتم : هفته سی و یکم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
فرآیندهای بین ارکان و وظایف -بخش یک

فرآیندهای بین ارکان و وظایف -بخش یک

ماه هشتم : هفته سی و یکم
بخش پنجم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
فرآیندهای بین ارکان و وظایف - بخش دوم

فرآیندهای بین ارکان و وظایف - بخش دوم

ماه هشتم : هفته سی و یکم
بخش ششم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
کشت ویروس در شبکه های اجتماعی

کشت ویروس در شبکه های اجتماعی

ماه هشتم : هفته سی و یکم
بخش هفتم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
از هر دری سخنی

از هر دری سخنی

ماه هشتم : هفته سی و یکم
بخش هشتم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
تمرین

تمرین

ماه هشتم : هفته سی و یکم
بخش نهم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
هشتمین وبینار وبینار پرسش و پاسخ دوره - 27 آبان 1399

هشتمین وبینار وبینار پرسش و پاسخ دوره - 27 آبان 1399

ماه هشتم : هفته سی و یکم
بخش دهم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو