هفته سی ام آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

تقویم محتوایی_کمی عمیق تر

تقویم محتوایی_کمی عمیق تر

ماه هشتم : هفته سی ام
بخش اول : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
بودجه بندی_کمی عمیق تر

بودجه بندی_کمی عمیق تر

ماه هشتم : هفته سی ام
بخش دوم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
مستندسازی

مستندسازی

ماه هشتم : هفته سی ام
بخش سوم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
Promotion

Promotion

ماه هشتم : هفته سی ام
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک

ماه هشتم : هفته سی ام
بخش پنجم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
ارکان شبکه های اجتماعی یک بیزینس

ارکان شبکه های اجتماعی یک بیزینس

ماه هشتم : هفته سی ام
بخش ششم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو