هفته بیست و نهم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

شبکه های اجتماعی: مقدمه

شبکه های اجتماعی: مقدمه

ماه هفتم : هفته بیست و نهم
بخش اول : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
ترویج شبکه های اجتماعی و انواع آن

ترویج شبکه های اجتماعی و انواع آن

ماه هفتم : هفته بیست و نهم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
استراتژی های استفاده از شبکه های اجتماعی

استراتژی های استفاده از شبکه های اجتماعی

ماه هفتم : هفته بیست و نهم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
تعامل

تعامل

ماه هفتم : هفته بیست و نهم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
یافتن هدف اصلی

یافتن هدف اصلی

ماه هفتم : هفته بیست و نهم
بخش پنجم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
کمپین های شبکه های اجتماعی - بخش 1

کمپین های شبکه های اجتماعی - بخش 1

ماه هفتم : هفته بیست و نهم
بخش ششم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
کمپین های شبکه های اجتماعی - بخش 2

کمپین های شبکه های اجتماعی - بخش 2

ماه هفتم : هفته بیست و نهم
بخش هفتم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
کمپین های شبکه های اجتماعی - بخش 3

کمپین های شبکه های اجتماعی - بخش 3

ماه هفتم : هفته بیست و نهم
بخش هشتم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
هفتمین وبینار پرسش و پاسخ - 13 آبان 1399

هفتمین وبینار پرسش و پاسخ - 13 آبان 1399

ماه هفتم : هفته بیست و نهم
بخش نهم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو