هفته بیست و هشتم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

استراتژی محتوا -1

استراتژی محتوا -1

ماه هفتم : هفته بیست و هشتم
بخش اول : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
استراتژی محتوا -2

استراتژی محتوا -2

ماه هفتم : هفته بیست و هشتم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
استراتژی محتوا - پیاده سازی

استراتژی محتوا - پیاده سازی

ماه هفتم : هفته بیست و هشتم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
تقویم محتوا

تقویم محتوا

ماه هفتم : هفته بیست و هشتم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
استراتژی محتوا - کمی عمیق تر

استراتژی محتوا - کمی عمیق تر

ماه هفتم : هفته بیست و هشتم
بخش پنجم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو