هفته بیست و ششم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

مرور روش های زودبازده برای آوردن بازدیدکننده به سایت

مرور روش های زودبازده برای آوردن بازدیدکننده به سایت

ماه هفتم : هفته بیست و ششم
بخش اول : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
روش های با بازدهی میان مدت برای آوردن بازدیدکننده به سایت

روش های با بازدهی میان مدت برای آوردن بازدیدکننده به سایت

ماه هفتم : هفته بیست و ششم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
روش های دیربازده برای آوردن بازدیدکننده به سایت

روش های دیربازده برای آوردن بازدیدکننده به سایت

ماه هفتم : هفته بیست و ششم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
کدام روش برای کسب و کار من بهتر است؟

کدام روش برای کسب و کار من بهتر است؟

ماه هفتم : هفته بیست و ششم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
محتوا چیست؟

محتوا چیست؟

ماه هفتم : هفته بیست و ششم
بخش پنجم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
چرخه محتوا

چرخه محتوا

ماه هفتم : هفته بیست و ششم
بخش ششم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
تمرین های جلسه بیست و ششم!

تمرین های جلسه بیست و ششم!

ماه هفتم : هفته بیست و ششم
بخش هفتم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو