هفته بیست و پنجم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

تحلیل نتایج کلی کمپین

تحلیل نتایج کلی کمپین

ماه هفتم : هفته بیست و پنجم
بخش اول : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
برنامه ریزی کمپین

برنامه ریزی کمپین

ماه هفتم : هفته بیست و پنجم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
مستندسازی کمپین

مستندسازی کمپین

ماه هفتم : هفته بیست و پنجم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
تمرین

تمرین

ماه هفتم : هفته بیست و پنجم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
وبینار شماره 6 پرسش و پاسخ - جمع بندی جلسات اول تا بیست و پنجم

وبینار شماره 6 پرسش و پاسخ - جمع بندی جلسات اول تا بیست و پنجم

پاسخ به پرسش اعضای دوره در وبینار 8 مهر ماه 1399
ماه هفتم : هفته بیست و پنجم
بخش پنجم : ویدئو آموزشی دوره

پاسخ به پرسش اعضای دوره در وبینار 8 مهر ماه 1399مشاهده ویدئو