هفته هفدهم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

مفاهیم و مقدمات A/B Testing

مفاهیم و مقدمات A/B Testing

A/B Testing چیست و در عمل چگونه می توان از آن استفاده کرد؟ در این ویدئو، A/B Testing در ایمیل مارکتینگ، پیامک و Push Notification بررسی شده است.
ماه پنجم : هفته هفدهم
بخش اول : ویدئو آموزشی دوره

A/B Testing چیست و در عمل چگونه می توان از آن استفاده کرد؟ در این ویدئو، A/B Testing در ایمیل مارکتینگ، پیامک و Push Notification بررسی شده است.مشاهده ویدئو
وبینار شماره 4 پرسش و پاسخ - جمع بندی جلسات اول تا هفدهم

وبینار شماره 4 پرسش و پاسخ - جمع بندی جلسات اول تا هفدهم

وبینار 7 مرداد 1399- پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان و جمع بندی دوره
ماه پنجم : هفته هفدهم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دوره

وبینار 7 مرداد 1399- پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان و جمع بندی دورهمشاهده ویدئو