هفته یازدهم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

گوگل آنالیتیکس-1

گوگل آنالیتیکس-1

معرفی گوگل آنالیتیکس و شناسایی صفحه ها
ماه سوم : هفته یازدهم
بخش اول : ویدئو آموزشی دوره

معرفی گوگل آنالیتیکس و شناسایی صفحه هامشاهده ویدئو
گوگل آنالیتیکس-2

گوگل آنالیتیکس-2

گوگل آنالیتیکس و معرفی بخش های آن
ماه سوم : هفته یازدهم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دوره

گوگل آنالیتیکس و معرفی بخش های آنمشاهده ویدئو
گوگل آنالیتیکس-3

گوگل آنالیتیکس-3

گوگل آنالیتیکس و نحوه تحلیل اعداد و سنجه ها
ماه سوم : هفته یازدهم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دوره

گوگل آنالیتیکس و نحوه تحلیل اعداد و سنجه هامشاهده ویدئو
لایو اینستاگرامی پرسش و پاسخ جلسه یازدهم

لایو اینستاگرامی پرسش و پاسخ جلسه یازدهم

لایو اینستاگرامی پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان دوره در پیچ اینستاگرامی Mydmc.ir
ماه سوم : هفته یازدهم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دوره

لایو اینستاگرامی پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان دوره در پیچ اینستاگرامی Mydmc.irمشاهده ویدئو