با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای دوره را مشاهده کنید.

خلاصه موضوعات ویدئو

در این بخش به تعریف Search Term Match Type و Match Type Negative Keywords با ذکر مثال پرداخته شده است.