خلاصه موضوعات ویدئو

روش A.Method مانند روش‌های Linear، Semi-Linear و ماتریس Matrix یکی از روش‌های تعیین عبارات کلیدی وب سایت است. روش A.Method کمک می‌کند تا با روشی که قابلیت اعتبار، استناد و ویرایش داشته باشد عبارات کلیدی را مشخص کنیم و در صورت نیاز به آن رجوع کرده و دلایل اشتباه را پیدا کرده و بتوانیم اشتباهات را ویرایش کنیم.

در روش‌های Linear، Semi-Linear و ماتریس Matrix صاحب کسب و کار در زمینه سئو دانش دارد و با استفاده از این روش‌ها به مشخص کردن عبارات کلیدی می‌پردازد. اما در روش A.Method صاحب کسب و کار در زمینه سئو دانشی ندارد و برای مشخص کردن عبارات کلیدی کسب و کار خود از یک سئوکار کمک می‌گیرد. همچنین در روش‌های Linear، Semi-Linear و ماتریس Matrix سئوکار در رابطه با کسب و کار و حوزه آن شناخت دارد اما در این روش سئوکار شناختی در رابطه با حوزه کسب و کار ندارد.

با توجه به موارد ذکر شده استفاده از روش A.Method زمانی مناسب است که یا صاحب کسب و کار دانشی در رابطه با سئو نداشته باشد و یا اینکه سئوکار شناختی از کسب و کار و حوزه آن نداشته باشد.