با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای دوره را مشاهده کنید.


خلاصه موضوعات ویدئو

بهتر است قبل از شروع فرآیند تیم‌سازی، با استفاده از چند سوال کلیدی زیر، باورهای خود را درباره تیم و تیم‌سازی به چالش بکشید.
1-معنای تیم از نظر شما چیست؟
2-مزیت داشتن تیم چیست؟
3-ویژگی های یک تیم خوب چیست؟
4-ویژگی های یک هم تیمی خوب چیست؟
5-چرا احتیاج به ایجاد یک تیم دارید؟
در این ویدئو در این باره توضیحات تکمیلی تری ارائه شده است.

ساختار تیم نیز یکی از موارد مهم تیم و تیم‌سازی است. شما باید با کمک 2 سوال کلیدی زیر، ساختار تیم خود را مشخص نمایید.
1-تیم شما قرار است چه کاری را انجام دهد؟
2-تیم شما این کار را چگونه انجام می دهد؟

از نظر افراد مختلف با جایگاه‌های مختلف، تیم‌سازی مراحل متفاوت و زیادی دارد. ما در این ویدئو تیم‌سازی را به سه مرحله:
1.آشنایی
2.تعارض
3.تداوم(رشد) تقسیم کرده‌ایم. در این بخش از دوره بازاریابی دیجیتال، درباره این سه مرحله با ذکر مثال توضیح داده شده است.