راه‌های افزایش نرخ Open Rate ایمیل

1- نام فرستنده (The Sender)

2- عنوان (The Subject Line)

3- کوتاه بودن و مختصر بودن عنوان ایمیل 

4- شخصی‌سازی ایمیل

5- صداقت و عدم اغراق جهت جلب اعتماد کاربر 

6- استفاده از مهلت زمانی

7- طرح پرسش در عنوان 

8- با ایموجی جلب توجه کنید

9- تقسیم‌بندی لیست‌ها و انتخاب لیست مناسب 

10- داده‌های آماری و رفتاری 

11- به‌روزرسانی لیست ایمیل‌ها

12- مناسب‌ترین زمان ارسال بر‌اساس رفتار مخاطب

13- ارسال مجدد به ایمیل‌های باز نشده

14- آزمون A/B در ایمیل‌مارکتینگ

 

خلاصه موضوعات ویدئو

1-نام فرستنده(The Sender) 2-عنوان(The Subject Line) 3-کوتاه و مختصر بودن عنوان ایمیل 4-شخصی سازی ایمیل 5-شفافیت در عنوان 6-صداقت و عدم اغراق جهت جلب اعتماد کاربر
7-استفاده از مهلت زمانی 8-طرح پرسش در عنوان 9-با ایموجی جلب توجه کنید. 10-تقسیم بندی لیست ها و انتخاب لیست مناسب 11-داده‌های آماری و رفتاری 12-به روزرسانی لیست ایمیل
13-مناسب ترین زمان ارسال بر اساس رفتار مخاطب 14-ارسال مجدد ایمیل‌های باز نشده
15-آزمون A/B در ایمیل مارکتینگ