اولین دلیل اجازه نگرفتن از کاربران، برای ارسال ایمیل است. در این حالت اگر کاربران زیادی شما را اسپم گزارش کنند ممکن است پنل شما بسته شود.

آدرسip اشتراکی که قبلا برای اسپمینگ استفاده شده است: زمان خرید پنل ایمیل مارکتینگ تعیین می‌کنیم پنل اختصاصی می‌خواهیم یا اشتراکی.

نرخ اینگیجمنت پایین: اگر نرخ اوپن ریت و کلیک تمام ایمیل‌های ما پایین باشد پنل ما بسته می‌شود.

عناوین و محتوای ایمیل مرتبط نباشند.

در انتهای هر ایمیل بعد از فوتر باید دکمه لغو اشتراک گذاشته شود و توضیح دهیم که از قبل برای ارسال ایمیل از مخاطب اجازه گرفتیم.

خلاصه موضوعات ویدئو

1-برای ایمیل زدن اجازه نگرفته‌اید(Opt in) 2-آدرس IPتان قبلا به منظور اسپم استفاده شده است. 3-نرخ اینگیجمنت پایینی دارید. 4-نرخ ریپورت بالایی دارید 5-عنوان ایمیلتان غیرمرتبط است 6-لینک لغو اشتراک را در ایمیل قرار نداده‌اید.