با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای دوره را مشاهده کنید.

خلاصه موضوعات ویدئو

ویراستاری محتوا دو زاویه دارد. زاویه اول، ویرایش زبانی و ساختاری است که به معنای استفاده درست از ابزار زبان فارسی است. زاویه دوم، ویرایش محتوایی و علمی محتوا به معنی درست بودن اطلاعات ارائه شده به مخاطب است.

در محتوای سئو شده باید از نیم‌ فاصله استفاده کنید. اما در عبارت کلیدی نباید از نیم فاصله استفاده کنید. این موضوع به صوررت کامل در ویدیو شرح داده شده است.

برخی از اصول نگارشی که باید در متن رعایت شود عبارت است از: 1. نقطه به کلمه قبل از خود می‌چسبد اما از کلمه بعد از خود فاصله می‌گیرد. 2. علامت سوال «؟» به کلمه قبل از خود می‌چسبد اما از کلمه بعد از خود فاصله می‌گیرد. 3. نقطه ویرگول «؛» به کلمه قبل از خود می‌چسبد اما از کلمه بعد از خود فاصله می‌گیرد. 4. دو نقطه «:» به کلمه قبل از خود می‌چسبد اما از کلمه بعد از خود فاصله می‌گیرد. 5. علامت تعجب «!» به کلمه قبل از خود می‌چسبد اما از کلمه بعد از خود فاصله می‌گیرد. 6. پرانتز «()» به کلمه داخل خود می‌چسبد اما از کلمه قبل و بعد از خود فاصله می‌گیرد. 7. به جای استفاده از کوتیشن "" از گیومه «» استفاده کنید. موضوع اصول نگارشی به صورت کامل در ویدیو توضیح داده شده است.