با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای دوره را مشاهده کنید.

خلاصه موضوعات ویدئو

به تصویر اصلی که برای محتوا انتخاب می‌شود تصویر شاخص می‌گویند. برخی از نکات استفاده از تصور شاخص عبارت است از: 1. سایز تصویر شاخص با سایز سایر تصاویر مقاله باید متفاوت باشد. 2. بهترین سایز برای تصویر شاخص 800*1200 پیکسل است. 3. سعی کنید عنوان یا تیتر مقاله را با یک فونت بولد در تصویر شاخص قرار دهید. 4. کلمه کلیدی را به عنوان اسم تصویر شاخص استفاده کنید. 5. در متاهای تصویر شاخص از عبارت کلیدی استفاده کنید. سایر نکات مربوط به تصویر شاخص در ویدئو توضیح داده شده است.

برخی نکات آدرس دهی در مقاله عبارت است از: 1. از عبارت کلیدی در آدرس استفاده کنید. 2. از آدرس‌های کوتاه استفاده کنید. 3. از یک ساختار مشخص برای آدرس دهی استفاده کنید.