خلاصه موضوعات ویدئو

در این بخش به تحلیل یک کانال تلگرامی با استفاده از گزینه Statistics برنامه تلگرام، پرداخته شده است.