ابزارهای متعلق به ما، ابزارهای تحت کنترل ما، ابزار‌های تحت تاثیر دشمن و ابزارهای دور از دسترس را به تفصیل در این ده جلسه توضیح دادیم و تقریباً جمع‌بندی کردیم. ولی تازه کار ما با این ابزار‌ها شروع شده است تا در مرحله بعد سراغ شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات برویم.

خلاصه موضوعات ویدئو

در این ویدئو ابزارهای مورد استفاده در فضای دیجیتال مرور شده است.