وبینار شماره 6 پرسش و پاسخ - جمع بندی جلسات اول تا بیست و پنجم