مدل های بازاریابی محتوایی - قیف بازاریابی محتوایی

با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای دوره را مشاهده کنید.


خلاصه موضوعات ویدئو

پر کاربردترین مدل بازاریابی محتوایی، قیف بازاریابی محتوایی Marketing funnel content models است. مدل قیف بازاریابی محتوایی Marketing funnel content models شامل موارد زیر است:
1. آگاهی Awareness
2. علاقه Interest
3. توجه Consideration
4. ارزیابی Evaluation
5. تصمیم گیری Decision
6. خرید Purchase
7. گزارش Report
8. وفاداری Loyalty
9. طرفداری Advocacy
الزامی وجود ندارد که مشتری هر یک از مراحل بالا را به ترتیب طی کند. امکان دارد مشتری پس از چند مرحله مجدد به مراحل بالا برگردد و یا از برخی مراحل بیش از یکبار عبور کند. همچینین امکان دارد در این مسیر مشتری از برخی مراحل عبور نکند. اما مسیر کلی حرکت مشتری در قیف بازاریابی، شروع از مرحله آگاهی Awareness و پایان در مرحله طرفداری Advocacy است.
به این نکته توجه داشته باشید که ساختن یک قیف بازاریابی از انتهای آن آغاز می‌شود. در این ویدئو مدل قیف بازاریابی محتوایی با چند مثال به طور کامل شرح داده شده است.