با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای دوره را مشاهده کنید.


خلاصه موضوعات ویدئو

مفهوم بازاریابی درونگرا Inbound Marketing برای اولین بار در سال 2005 مطرح شد. پس از معرفی مدل بازاریابی درونگرا Inbound Marketing مدل فلای ویل Flywheel توسط بارایان هالیگان Brian Halligan و Hubspot جایگزین مدل قدیمی شد.